Definities

 1. I love Ayurveda:, gevestigd te Diemen onder KvK nr. 82346984 .
 2. Klant: degene met wie I love Ayurveda een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: I love Ayurveda en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten  namens I love Ayurveda. Dit betekent dat de voorwaarden alleen van toepassing zijn op de levering van de dienst lidmaatschap I love  Ayurveda Community.
 2. Deze voorwaarden zijn van niet van toepassing op de producten die worden aangeboden in de webshop of op andere plekken op de  website www.iloveayurveda.nl. De producten die worden aangeboden zijn verbonden met de webshop van de desbetreffende leverancier en daarom zijn de voorwaarden van de desbetreffende leverancier van toepassing op deze producten. I love Ayurveda handelt de betaling van deze producten niet af en ziet daardoor af van aansprakelijkheid omtrent deze producten, de levering en het retourbeleid.
 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk  uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die I love Ayurveda hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals  administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die I love Ayurveda hanteert voor zijn diensten op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan I love  Ayurveda te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door I love Ayurveda een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en  schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. I love Ayurveda is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient I love Ayurveda de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs  gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. I love Ayurveda heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal I love Ayurveda prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met I love Ayurveda op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Wanneer de consument besluit de dienst I love Ayurveda community aan te gaan, wordt bij het aangaan van het lidmaatschap direct de  betaling voor die maand voldaan.
 2. I love Ayurveda behoudt zich vervolgens het recht om maandelijks het bedrag voor de dienst automatisch af te schrijven van het  rekeningnummer dat is opgegeven door de consument, waarbij de automatische incasso wordt geïnd voorafgaand aan de maand waarin  de consument het product van de dienst ontvangt.
 3. Wanneer de klant het lidmaatschap van de I love Ayurveda Community opzegt nadat de herhaalde afschrijving reeds heeft plaatsgevonden, zal de betaling stoppen vanaf de eerstvolgende herhaalde afschrijving. De klant heeft geen recht op een chargeback van de herhaalde afschrijving als deze heeft plaatsgevonden voor het moment van opzeggen.
 4. I love Ayurveda behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een  zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan I  love Ayurveda.
 2. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag I love Ayurveda zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting  heeft voldaan.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van I love  Ayurveda op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door I love Ayurveda, dan is hij nog steeds verplicht de  afgesproken prijs aan I love Ayurveda te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is I love Ayurveda gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. I love Ayurveda roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op  heeft, onmiddellijk te retourneren aan I love Ayurveda, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  1. de consument nog geen gebruik heeft gemaakt van de dienst, dus nog geen betaalde nieuwsbrief heeft ontvangen. • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  2. het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
  3. Wanneer de consument wel al een betaalde nieuwsbrief heeft ontvangen, is het mogelijk de dienst op te zeggen middels de daarvoor bestemde knop in de nieuwsbrief, na de eerste levering. Hiermee wordt de dienst na de eerste levering ontbonden en zal de consument geen betaalde nieuwsbrieven meer ontvangen. De automatische incasso vervalt hiermee.
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  1. zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  2. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@iloveayurveda.nl, indien gewenst met behulp van het  herroepingsformulier dat via de website van I love Ayurveda, www.iloveayurveda.nl, kan worden gedownload.
 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan I love  Ayurveda, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende  verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. I love Ayurveda kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle  nog openstaande rekeningen ten aanzien van I love Ayurveda heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft  gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan I love  Ayurveda.
 3. I love Ayurveda is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn  retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan I love Ayurveda te verrekenen met een vordering  op I love Ayurveda.

Eigendomsvoorbehoud

 1. I love Ayurveda blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten  aanzien van I love Ayurveda op grond van wat voor met I love Ayurveda gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen  inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan I love Ayurveda zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins  bezwaren.
 4. Indien I love Ayurveda een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft I love  Ayurveda het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats bij I love Ayurveda, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 2. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft I love Ayurveda het recht om zijn verplichtingen op te  schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 3. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan I love Ayurveda kan  tegenwerpen.

Levertijd

 1. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een  (elektronische) bevestiging heeft gekregen van I love Ayurveda. De levering vindt plaats op de eerste dag van de volgende maand na de  betaling van de dienst.
 2. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij I love Ayurveda niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets  anders hebben afgesproken.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor I love Ayurveda enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. I love Ayurveda voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. I love Ayurveda heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken  voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat I love Ayurveda tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat I love Ayurveda tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de  daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in  gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan I love Ayurveda.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert I love Ayurveda de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door I love Ayurveda redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden  beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en  extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen I love Ayurveda en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit  de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een  overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1  maand, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst  van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen,  dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant I love Ayurveda schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen. De beëindiging zal ingaan  per de volgende maand.
 2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een  opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom

 1. I love Ayurveda behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en  modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,  schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van I love Ayurveda (laten)  kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van I love Ayurveda ontvangt geheim.
 2. Bij lidmaatschap van de I love Ayurveda community, waarbij de klant maandelijks een online magazine ontvangt in de vorm van een e mail, houdt de klant de inhoud van deze e-mail voor zichzelf. De e-mail mag niet doorgestuurd worden naar derden of gedeeld worden  met derden.
 3. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende I love Ayurveda waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan I love Ayurveda schade kan berokkenen.
 4. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  2. die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 6. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3  jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan  verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  1. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  2. is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te  zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van I love  Ayurveda waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart I love Ayurveda tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door I love Ayurveda geleverde diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door I love Ayurveda verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant I  love Ayurveda daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen I love Ayurveda uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat I love Ayurveda in staat is hierop  adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat I love Ayurveda gehouden  kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan I love Ayurveda.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling I love Ayurveda ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als I love Ayurveda een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige  bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan I love Ayurveda verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid I love Ayurveda

 1. I love Ayurveda is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door  opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien I love Ayurveda aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband  houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. I love Ayurveda is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan  derden.
 4. Indien I love Ayurveda aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij  van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking  heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts  bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of  opschorting van enige verplichting.
 6. I love Ayurveda geeft uitdrukkelijk geen persoonlijk medisch advies. In geval van medische klachten of medische nood, dienst contact  gezocht te worden met een arts of andere medische professional. Door het aangaan van de overeenkomst erkent de consument dat de  diensten van I love Ayurveda niet bedoelt zijn als vervanging van diensten van een arts en/of andere medische professional en/of  zorgverlenende instantie.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van I love Ayurveda vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de  aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer I love Ayurveda toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn  verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door I love Ayurveda niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden  nadat I love Ayurveda in verzuim is.
 3. I love Ayurveda heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet  volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien I love Ayurveda kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven  om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van I love Ayurveda in de nakoming van  enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan I love Ayurveda kan worden toegerekend in een van de wil van I love  Ayurveda onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt  verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van I love Ayurveda kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand,  rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,  elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene  vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor I love Ayurveda 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan  worden die verplichtingen opgeschort totdat I love Ayurveda er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst  schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. I love Ayurveda is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen,  passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. I love Ayurveda is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal I love Ayurveda zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande  schriftelijke instemming van I love Ayurveda.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen  van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat I  love Ayurveda bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar I love Ayurveda is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 09 februari 2022

I love Ayurveda Magazine

Nu ook los te koop

Voor maar €7,77