Op het gebruik van deze website (www.iloveayurveda.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van  toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de  gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

I love Ayurveda streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat I love Ayurveda niet in voor de  volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van  algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. I love Ayurveda aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed  functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer  een relatie tussen I love Ayurveda en de gebruiker van de website ontstaan.

Informatie geen vervanging voor medische zorg

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde  (medische) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten,  spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten  (geen uitputtende opsomming).

De informatie op deze website noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging  voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet  bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of  één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving.  Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen  hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld  als ondersteuning. De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van: • het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend  arts of andere hulpverlener en de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

Bezoekers worden aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan hun  behandelende arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk  medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg  nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online)  informatie.

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen  worden bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

‘Zelfzorginformatie’ is geen persoonlijk advies

In een aantal gevallen bevat de informatie ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval  direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische  situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze website zoekt. De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige,  veelvoorkomende en alledaagse klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties  kunnen voorkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten  medisch professionele hulp inroepen.

Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg) preparaten, betreft het in geen van de  gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische  situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze website zoekt.

Medische vragen

Omdat I love Ayurveda in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze  medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen  e-mails van bezoekers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan  op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.

E-mail

I love Ayurveda garandeert niet dat e-mails die aan I love Ayurveda worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden  veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met I love Ayurveda te  corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. I love Ayurveda heeft geen invloed op  websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. I love  Ayurveda aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van  websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van I love Ayurveda zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele  eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties  en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar  worden gemaakt, zonder dat I love Ayurveda daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Toeschrijving

Deze disclaimer is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).

I love Ayurveda Magazine

Nu ook los te koop

Voor maar €7,77